All Books

 

 
  دکتاب نوم   لیکوال

لوڅ بنګ حبیب الله

پوهنمل محمود نظری

 پایلوچان

پوهنمل محمود نظری

مهاجر زمری

پوهنمل محمود نظری

انسانی لمبر پلیټ

پوهنمل محمود نظری

لږ ببر شه د زړه سره

پوهنمل محمود نظری

طنز څه شى دى؟

پوهنمل محمود نظری

بهرنې خندنۍ ټوکې

پوهنمل محمود نظری

بهرنې خندنۍ ټوکې

پوهنمل محمود نظری

دنړۍ افسانه يې الوتونکي

پوهنمل محمود نظری

روح څه شی ده؟

پوهنمل محمود نظری

هوا

پوهنمل محمود نظری

لوبه

پوهنمل محمود نظری

له ټولو پوروړی

 

پوهنمل محمود نظری

انساني سرکس

 

پوهنمل محمود نظری

دڅوکۍ خوند

 

پوهنمل محمود نظری

 سر خلاص که!

 

پوهنمل محمود نظری

خدا روزیش کنه! نانی قروتیش کنه! 

 

پوهنمل محمود نظری

آسماني کتابونه

پوهنمل محمود نظری

قران اونننۍ ساینس

پوهنمل محمود نظری

د قیامت نښې

پوهنمل محمود نظری

شیطان  پيژندنه

پوهنمل محمود نظری

د پیشو د وژلو شپه

پوهنمل محمود نظری 

دخوب او خوب لیدولو راز

پوهنمل محمود نظری  

خبری کوونکی خر 

 پوهنمل محمود نظری

دسبو پاچا

  پوهنمل محمود نظری